• Huỳnh Thị Thúy Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0352856353
  • Email:
   huynhthithuyphuong.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Hồng Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0985482207
  • Email:
   truongthihongquyen.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Dược
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0796838311
  • Email:
   huynhthiduoc.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0972220533
  • Email:
   nguyenthibichdao.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0944781218
  • Email:
   thachthithuylinh.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Thạch Ngọc Thi Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0766832450
  • Email:
   thachngocthiphuong.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Lê Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0776561122
  • Email:
   lehoangnam.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Búp Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0389055649
  • Email:
   lythibuppha.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Phạm Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985957873
  • Email:
   phamthanhbinh.c2pt.ct@soctrang.edu.vn
 • Ngô Công Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0763989811
  • Email:
   ngocongluan.c2pt.ct@soctrang.edu.vn